Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Thiết lập danh mục hàng hóa dùng chung/dùng riêng

Thiết lập danh mục hàng hóa dùng chung/dùng riêng

Tổng hợp câu hỏi liên quan đến thiết lập danh mục hàng hóa dùng chung/dùng riêng
Câu hỏi 1: Trường hợp chuỗi cửa hàng bán các hàng hóa giống nhau thì thiết lập thế nào?
Câu hỏi 2: Trường hợp các cửa hàng trong chuỗi bán các hàng hóa khác nhau thì thiết lập thế nào?
Câu hỏi 3: Trường hợp cửa hàng bán các hàng hóa khác nhau nhưng vẫn bán 1 số mặt hàng chung giống nhau, làm thế nào để khai báo nhanh hàng hóa?
Câu hỏi 4: Trường hợp chuỗi cửa hàng bán hàng hóa giống nhau, do mở rộng quy mô bán hàng sang lĩnh vực khác (Ví dụ: Cửa hàng đang bán quần áo có mở thêm cửa hàng bán giầy dép), thì cần thực hiện thiết lập thế nào?
Câu hỏi 5: Trường hợp cửa hàng bán hàng hóa khác nhau, do chính sách thay đổi, cửa hàng sẽ bán hàng hóa giống nhau trên toàn chuỗi thì cần thiết lập thế nào?


Câu hỏi 1: Trường hợp chuỗi cửa hàng bán các hàng hóa giống nhau thì thiết lập thế nào?

Trả lời:
 • Sau khi đăng ký cửa hàng, tại bước thiết lập Thông tin chung, tích chọn Dùng chung toàn chuỗi tại mục Thiết lập danh mục.

 • Trường hợp chưa phát sinh dữ liệu (khai báo tồn kho, bán hàng, nhập hàng,...), quản lý có thể thiết lập bằng cách:
  • Chọn Chuỗi cửa hàng, nhấn Thiết lập/Thông tin chung.
  • Thiết lập danh mục dùng chung toàn chuỗi tại mục Thông tin cửa hàng.
Khi thiết lập danh mục dùng chung toàn chuỗi, khi khai báo hàng hóa tại một cửa hàng trong chuỗi, các cửa hàng khác cũng sẽ có hàng hóa này.

Câu hỏi 2: Trường hợp các cửa hàng trong chuỗi bán các hàng hóa khác nhau thì thiết lập thế nào?
Trả lời:
 • Sau khi đăng ký cửa hàng, tại bước thiết lập Thông tin chung, tích chọn Dùng riêng cho từng cửa hàng tại mục Thiết lập danh mục.

 • Trường hợp chưa phát sinh dữ liệu (khai báo tồn kho, bán hàng, nhập hàng,...), quản lý có thể thiết lập bằng cách:
  • Chọn Chuỗi cửa hàng, nhấn Thiết lập/Thông tin chung.
  • Thiết lập danh mục dùng riêng cho từng cửa hàng tại mục Thông tin cửa hàng.

Khi thiết lập danh mục dùng riêng cho từng cửa hàng, khi khai báo hàng hóa tại cửa hàng nào thì sẽ chỉ cửa hàng đó sử dụng.

Câu hỏi 3: Trường hợp cửa hàng bán các hàng hóa khác nhau nhưng vẫn bán 1 số mặt hàng chung giống nhau, làm thế nào để khai báo nhanh hàng hóa?
Trả lời:
 Trường hợp cửa hàng trong chuỗi bán các hàng hóa khác nhau nhưng vẫn bán một số mặt hàng chung giống nhau, quản lý có thể thực hiện sao chép các hàng hóa bán giống nhau từ cửa hàng khác, thực hiện như sau:
 • Chọn Chuỗi cửa hàng.
 • Nhấn chọn Danh mục/Sao chép hàng hóa.
 • Chọn cửa hàng có sẵn danh mục và cửa hàng sao chép đến.

 • Tích chọn các hàng hóa muốn sao chép, nhấn Tiến hành sao chép.

Hàng hóa sao chép được coi như danh mục dùng chung. Quản lý có thể thực hiện các nghiệp vụ quản lý chuỗi với các hàng hóa này: Quản lý kho, mua hàng toàn chuỗi, điều chuyển hàng hóa giữa các chi nhánh trong chuỗi và xem báo cáo chuỗi.

Câu hỏi 4: Trường hợp chuỗi cửa hàng bán hàng hóa giống nhau, do mở rộng quy mô bán hàng sang lĩnh vực khác nên cửa hàng mua thêm cửa hàng (Ví dụ: Cửa hàng đang bán quần áo có mở thêm cửa hàng bán giầy dép), thì cần thực hiện thiết lập thế nào?
Trả lời: 
Trường hợp cửa hàng mua thêm cửa hàng và cửa hàng mua thêm bán các hàng hóa khác với các chuỗi khác, quản lý cần thực hiện:
 • Xóa dữ liệu cửa hàng. Xem chi tiết tại đây. (Sau khi thực hiện, toàn bộ dữ liệu tại các cửa hàng sẽ đều bị xóa và không thể khôi phục. Trước khi xóa có thể thực hiện xuất khẩu báo cáo để thống kê lại trên chương trình)
 • Thực hiện thiết lập lại danh mục cửa hàng sang danh mục dùng riêng bằng cách:
  • Chọn Chuỗi cửa hàng, nhấn Thiết lập/Thông tin chung.
  • Thiết lập danh mục dùng riêng cho từng cửa hàng tại mục Thông tin cửa hàng.

 • Thực hiện khai báo hàng hóa trên các chuỗi. 
  • Với một số cửa hàng có bán các hàng hóa giống nhau, có thể thực hiện sao chép hàng hóa từ cửa hàng khác. Thao tác thực hiện tham khảo tại Câu hỏi 3.

Câu hỏi 5: Trường hợp cửa hàng bán hàng hóa khác nhau, do chính sách thay đổi, cửa hàng sẽ bán hàng hóa giống nhau trên toàn chuỗi thì cần thiết lập thế nào?
Trả lời: Trong trường hợp này, quản lý cần thực hiện:
 • Xóa dữ liệu cửa hàng. Xem chi tiết tại đây(Sau khi thực hiện, toàn bộ dữ liệu tại các cửa hàng sẽ đều bị xóa và không thể khôi phục. Trước khi xóa có thể thực hiện xuất khẩu báo cáo để thống kê lại trên chương trình)
 • Thực hiện thiết lập lại danh mục cửa hàng sang danh mục dùng chung bằng cách:
  • Chọn Chuỗi cửa hàng, nhấn Thiết lập/Thông tin chung.
  • Thiết lập danh mục dùng chung toàn chuỗi tại mục Thông tin cửa hàng.

 • Thực hiện khai báo hàng hóa. Hàng hóa được khai báo tại một cửa hàng trong chuỗi, các cửa hàng khác cũng sẽ có hàng hóa này.

Xem thêm