Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Các cửa hàng trong chuỗi bán các hàng hóa khác nhau nhưng vẫn bán một số mặt hàng chung giống nhau, làm thế nào để khai báo nhanh các hàng hóa này trên phần mềm?

Các cửa hàng trong chuỗi bán các hàng hóa khác nhau nhưng vẫn bán một số mặt hàng chung giống nhau, làm thế nào để khai báo nhanh các hàng hóa này trên phần mềm?

Trường hợp cửa hàng trong chuỗi bán các hàng hóa khác nhau nhưng vẫn bán một số mặt hàng chung giống nhau, quản lý có thể thực hiện sao chép các hàng hóa bán giống nhau từ cửa hàng khác, thực hiện như sau:

  • Chọn Chuỗi cửa hàng.
  • Nhấn chọn Danh mục/Sao chép hàng hóa.

  • Chọn cửa hàng có sẵn danh mục và cửa hàng sao chép đến.

  • Tích chọn các hàng hóa muốn sao chép, nhấn Tiến hành sao chép.

Hàng hóa sao chép được coi như danh mục dùng chung. Quản lý có thể thực hiện các nghiệp vụ quản lý chuỗi với các hàng hóa này: Quản lý kho, mua hàng toàn chuỗi, điều chuyển hàng hóa giữa các chi nhánh trong chuỗi và xem báo cáo chuỗi.

Xem thêm