Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Làm sao để lấy lại mật khẩu đăng nhập trong trường hợp quên mật khẩu?

Làm sao để lấy lại mật khẩu đăng nhập trong trường hợp quên mật khẩu?

Trường hợp quên mật khẩu, có thể lấy lại mật khẩu đăng nhập thông qua email cá nhân như sau:
*Email cá nhân được khai báo trong phần Danh mục/Nhân viên:
Trên web
  • Truy cập địa chỉ trang web quản lý của cửa hàng. Ví dụ: testmshopdon.mshopkeeper.vn
  • Trên màn hình đăng nhập, nhấn Quên mật khẩu.

  • Nhập tên đăng nhập Mã xác nhận
  • Nhấn Lấy lại mật khẩu.

  • Chương trình sẽ gửi Thông tin thay đổi mật khẩu vào địa chỉ email tài khoản đã khai báo trước đó.
  • Truy cập vào địa chỉ email cá nhân, nhấn vào liên kết xác nhận đổi mật khẩu để nhận mật khẩu mới.

  • Chương trình sẽ khôi phục mật khẩu và gửi mật khẩu tạm thời đến email cá nhân.  • Thực hiện đăng nhập với mật khẩu mới và đổi lại mật khẩu.
Trên PC/POS
  • Mở phần mềm MShopKeeper Bán hàng, nhấn Quên mật khẩu.

  • Chương trình sẽ tự động mở trang Lấy lại mật khẩu. Các bước tiếp theo thực hiện tương tự như trường hợp trên web.

Xem thêm