Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Thiết lập hệ thống > Thiết lập thông tin chung

Thiết lập thông tin chung

1. Mục đích
Giúp quản lý có thể thiết lập lại các thông tin chung của cửa hàng: Logo cửa hàng, Tên cửa hàng, Số điện thoại, Địa chỉ, Mã số thuế.
2. Các bước thực hiện
1. Nhấn chọn Thiết lập\Thiết lập chung.
2. Nhấn Sửa, thực hiện cập nhật thông tin cửa hàng.

3. Nhấn Lưu.

Xem thêm