Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Thiết lập hệ thống > Thiết lập định dạng số

Thiết lập định dạng số

1. Mục đích
Giúp chủ cửa hàng thiết lập định dạng số hiển thị trên chương trình, hoặc thiết lập chữ số hàng thập phân với những cửa hàng sử dụng đồng tiền có mệnh giá nhỏ.
2. Các bước thực hiện
1. Vào Thiết lập/Thiết lập chung
2. Chọn tab Thông tin chung
3. Nhấn Sửa tại phần thông tin Định dạng số.

4. Thiết lập định dạng hiển thị về dấu ngăn hàng nghìn, dấu phân cách hàng thập phân và cách hiển thị số âm.

5. Thiết lập Số chữ số hàng thập phân về Đơn giá, Thành tiền, Hệ số, tỉ lệ.

Ví dụ: Với cửa hàng sử dụng đồng tiền USD, thiết lập thêm 2 chữ số hàng thập phân về đơn giá, thành tiền do có sử dụng đồng Cent, 1 Cent = 0,01 USD.

Xem thêm