Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Các bước bắt đầu sử dụng > Chuỗi cửa hàng > Thiết lập thông tin chung

Thiết lập thông tin chung

1. Mục đích
Giúp chủ cửa hàng khai báo các thông tin về cửa hàng, thiết lập bán hàng hóa giống nhau hoặc khác nhau cho các cửa hàng trong chuỗi để thiết lập danh mục hàng hóa dùng chung/dùng riêng.
2. Các bước thực hiện 
Khi đăng nhập lần đầu tiên vào phần mềm MShopKeeper, hệ thống sẽ hiển thị màn hình Thông tin cửa hàng.
Tích chọn Chuỗi cửa hàng và thực hiện khai báo các thông tin còn thiếu.
 
Các thông tin Tên cửa hàng, Địa chỉ, Điện thoạiMã số thuế sẽ hiển thị trên hóa đơn của cửa hàng, trên các chứng từ, báo cáo. 
Thông tin Email giúp quản lý cửa hàng nhận lại mật khẩu trong trường hợp quên mật khẩu.
  • Trường hợp các cửa hàng trong chuỗi bán các hàng hóa giống nhau, tích chọn Dùng chung toàn chuỗi.

  • Trường hợp các cửa hàng trong chuỗi dùng riêng danh mục hàng hóa, mỗi cửa hàng bán 1 danh sách hàng hóa khác nhau, tích chọn Dùng riêng từng hàng hóa.
Khi tích chọn, cửa hàng sẽ dùng riêng danh mục Hàng hóa và Bảng giá. 

Lưu ý: Sau khi phát sinh dữ liệu (nhập hàng, nhập kho, bán hàng,...) sẽ không thể thiết lập lại. Trường hợp muốn thay đổi thiết lập danh mục dùng chung/dùng riêng thì phải xóa dữ liệu cửa hàng (xóa toàn bộ hàng hóa, báo cáo và các dữ liệu phát sinh liên quan).
Trường hợp cửa hàng trong chuỗi bán các hàng hóa khác nhau nhưng vẫn bán một số mặt hàng chung giống nhau, quản lý có thể thực hiện sao chép các hàng hóa bán giống nhau từ cửa hàng khác. Xem chi tiết tại đây.
Với những hàng hóa sao chép được coi như danh mục dùng chung. Quản lý cửa hàng có thể thực hiện các nghiệp vụ quản lý chuỗi với các hàng hóa này: Quản lý kho, mua hàng toàn chuỗi, điều chuyển hàng hóa giữa các chi nhánh trong chuỗi và xem báo cáo chuỗi.
Hoặc với những hàng hóa tại các cửa hàng trong chuỗi đặt cùng mà SKU, các hàng hóa này cũng sẽ là danh mục dùng chung.

Xem thêm