Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Các bước bắt đầu sử dụng > Cửa hàng đơn > Thiết lập thông tin chung

Thiết lập thông tin chung

1. Mục đích
Giúp chủ cửa hàng khai báo các thông tin như tên cửa hàng, địa chỉ,... để sử dụng trong quá trình bán hàng.
2. Các bước thực hiện 
Khi đăng nhập lần đầu tiên vào phần mềm MISA eShop, hệ thống sẽ hiển thị màn hình Thông tin cửa hàng.
Tích chọn Cửa hàng đơn và thực hiện khai báo các thông tin còn thiếu.
 
Các thông tin Tên cửa hàng, Địa chỉ, Điện thoạiMã số thuế sẽ hiển thị trên hóa đơn của cửa hàng, trên các chứng từ, báo cáo. 
Thông tin Email giúp quản lý cửa hàng nhận lại mật khẩu trong trường hợp quên mật khẩu. 

Xem thêm